Nadácia Šťastné srdcia

Účelom nadácie Šťastné srdcia je v duchu humanizmu, filantropie a vzájomnej medziludskej podpory a pomoci podnecovat a podporovat aktivity smerujúce k rozvoju kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, o výskum v danej oblasti medicíny a o podporu dalšieho vzdelávania a odborného rastu lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie.

V rámci úcelu, na ktorý bola nadácia zriadená, podporuje vzdelávaciu, publikacnú, výchovnú, vydavatelskú, výskumnú a odborno-poradenskú cinnost, prispievajúcu k rozvoju poznania v danej oblasti a taktiež podporuje liecbu a starostlivost o jednotlivých pacientov a ich rodinných príslušníkov.

90% z každého Euro ide na úcel nadácie; 10% z každého Eure je použitých na chod nadácie, resp., cestovných nákladov personálu zapojených do starostlivosti o pacientov a ich rodinných príslušníkov.